در حال بارگذاری ...
  • ثبت اختراعات بین المللی ، دستاوردهای علمی و فناورانه و ...

    نامه جنب آقای دکتر جهانشاهی ، معاون محترم پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای در خصوص ثبت  اختراعات بین المللی ، دستاوردهای علمی و فناورانه و اعضای هیئت علمی ، پژوهشگران و فناوران و مخترعان کشور

    نظرات کاربران