در حال بارگذاری ...
  • نشست مجازی دانشگاه فنی و حرفه ای با عنوان پرسمان

    دومین نشست مجازی دانشگاه فنی وحر فه ای با عنوان "" پرســـمان ""

    زمان : سه شنبه 14 / 11 / 1399

    ساعت : 12 - 14

    نظرات کاربران